2179569.png
传奇法印
Legendary Sigil
类型 升级组件
法印
稀有度 传奇
价格 6 Silver coin.png 40 Copper coin.png
物品id 91505
聊天码 [&AgFxZQEA]
D
2179569.png
传奇法印
Legendary Sigil
[id] 91505
升级组件 | 法印
6 Silver coin.png 40 Copper coin.png
传奇法印是游戏内的传奇道具,可以在脱离战斗时任意转换成游戏内已有的法印。

获取方式

传奇法印配方
 来源 - 神秘熔炉
 产量 - 1
配方
 2179568.png 法印礼赠 - 1
 455858.png 工艺礼赠 - 1
 1302180.png 浓缩力量礼赠 - 1
 1302179.png 浓缩魔法礼赠 - 1

全材料清单

需要物品 一阶原材料 二阶原材料
2179568.png 法印礼赠 2063472.png 神秘微尘 x75 750 2063471.png 透明水晶堆
75 2063469.png 控制符印
75 2063468.png 强化符印
75 2063464.png 痛苦符印
455855.png 神秘四叶草 x30
* 神秘熔炉合成,尽量选择配方 62864.png 神秘硬币, 65941.png 球形灵质, 434362.png 黑曜石碎块434425.png 点金石;玩家测试合成几率约1/3.请按照实际用量准备材料;65674.png 神秘水晶的配方虽然有几率一次出10个,但是报废几率也高
65941.png 球形灵质 x150
434362.png 黑曜石碎块 x75
455858.png 工艺礼赠 耗费50个1302745.png 供给官徽记势力供给官处购买
1302179.png 浓缩魔法礼赠 先在武器类制作台处合成以下4个礼赠(配方从米亚妮处购买),然后将4个礼赠放入神秘熔炉合成
1302176.png 血瓶礼赠 1302186.png 毒囊礼赠 1302185.png 图腾礼赠 1302181.png 尘堆礼赠
66950.png 强力血瓶*100
66949.png 强效血瓶*250
66948.png 浓稠血瓶*50
66947.png 通用血瓶*50
66939.png 强力毒囊*100
66938.png 强效毒囊*250
66937.png 完整毒囊*50
66936.png 中型毒囊*50
66955.png 精美图腾*100
66954.png 精致图腾*250
67000.png 雕蚀图腾*50
66953.png 中型图腾*50
434537.png 晶化尘堆*100
434536.png 炽光尘堆*250
434535.png 高亮尘堆*50
434534.png 光明尘堆*50
1302180.png 浓缩力量礼赠 先在武器类制作台处合成以下4个礼赠(配方从米亚妮处购买),然后将4个礼赠放入神秘熔炉合成
1302182.png 牙齿礼赠 1302184.png 鳞片礼赠 1302178.png 钩爪礼赠 1302177.png 骨骼礼赠
66998.png 恶毒牙齿*100
223793.png 大型牙齿*250
65896.png 尖锐牙齿*50
66809.png 中型牙齿*50
66527.png 装甲鳞片*100
66944.png 大型鳞片*250
66943.png 光滑鳞片*50
66942.png 中型鳞片*50
66996.png 恶毒钩爪*100
66420.png 大型钩爪*250
66995.png 尖锐钩爪*50
66994.png 中型钩爪*50
66828.png 远古骨骼*100
66987.png 大型骨骼*250
66991.png 重型骨骼*50
63142.png 骨头*50

说明

  • 与其他传奇物品不同,传奇法印没有视觉特效